Taisyklių taikymas ir aiškinimas:

 1. Šios taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato naudojimosi internetiniu portalu vairai.lt (toliau – Portalas) pagrindines sąlygas. Portalą tvarko ir administruoja Vairai el. pašto adresas info@vairai.lt
 2. Taisyklės yra sutartis tarp Jūsų (toliau – Jūs arba Naudotojas) ir Portalo savininko dėl naudojimosi Portalu. Būtinai perskaitykite Taisykles prieš atlikdami Portale Jums reikšmingus veiksmus. Jums naudojantis portalu Portalo savininkas laikys, kad Jūs esate susipažinęs su Taisyklėmis, sutinkate su jomis ir besąlygiškai bei neatšaukiamai įsipareigojate jų laikytis. Jei nesutinkate su Taisyklėmis – nesinaudokite Portalu.
 3. Naudojimasis Portalu šių Taisyklių prasme apima visus veiksmus, kuriuos Jūs atliekate ir galite atlikti naudodamiesi Portalu. Paslaugos (toliau – Paslaugos) šių Taisyklių prasme apima visus Jūsų veiksmus, kuriuos Jūs galite atlikti Portale, įskaitant, bet neapsiribojant skelbimų skelbimą, susipažinimą su Portale esančiais skelbimais ir kita informacija, klausimų, bet kokio pobūdžio informacijos ir (ar) duomenų pateikimą, siuntimą bei gavimą.
 4. Visos Portalo teikiamos paslaugos yra nemokamos.
 5. Be šių Taisyklių santykiams tarp Jūsų ir Portalo savininko reguliuoti taikomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos, specialios sąlygos ir taisyklės, pateikiamos Portale, bei nusistovėjusi gera verslo praktika. Portalo savininkas vienašališkai gali keisti Taisykles, registracijos sąlygas, Portalą, jame teikiamas Paslaugas, jų apmokestinimą.

Bendrosios sąlygos:

 1. Naudotojai Portale gali talpinti, ieškoti ir peržiūrėti su darbo pasiūlymais ar darbo paieška susijusius skelbimus, kitą informaciją, pavyzdžiui, savo gyvenimo aprašymus ir pan. (toliau – Skelbimas) bei naudotis kitomis Paslaugomis. Be Skelbimų, Portale gali būti skelbiama ir kita Portalo savininko ir (ar) trečiųjų asmenų, tarp kurių gali būti ir Naudotojo konkurentų, informacija.
 2. Portalo savininkas veikia kaip Skelbimų puslapio operatorius, tai yra jis teikia tik technines priemones informacijos patalpinimui Portale. Portalo savininkas nedalyvauja darbuotojų suradimo, įdarbinimo ir kitose procedūrose, susijusiose su paskelbtais Skelbimais. Portalo savininkas taip pat nėra jokių asmenų agentu, atstovu, tarpininku ir kt. Skelbimo paskelbimas yra laikomas jį paskelbusio asmens, bet ne Portalo savininko pasiūlymu (oferta).
 3. Naudotojas, naudodamasis Portalu ir (ar) Paslaugomis bei priimdamas Skelbimuose esančius pasiūlymus, veikia savarankiškai ir pats atsako už visas iš tokių veiksmų bei savo elgesio kylančias pasekmes bei prievoles.
 4. Visi pranešimai ir informacija tarp Naudotojo ir Portalo savininko bus siunčiami elektroninėmis priemonėmis: Portalo savininkui – adresais, nurodytais šiose Taisyklėse arba Portale, Naudotojui – adresais, nurodytais įvedant Skelbimo informaciją ir (ar) registracijos paskyroje, nebent šiose Taisyklėse nurodyta kitaip.
 5. Visos intelektinės nuosavybės teisės į Portalą ir visą jos turinį, taip pat ir išimtinės teisės naudoti Portalą ir jo turinį, įskaitant autorių teises, prekių ir paslaugų ženklus, dizainą, pavadinimus, logotipus, firmų vardus, know-how, komercines ir gamybines paslaptis, priklauso Portalo savininkui arba Portalo savininkas teisėtai juo naudojasi.
 6. Bet koks Naudotojo ir (ar) trečiųjų asmenų atliekamas Portalo turinio, dizaino apdorojimas, kopijavimas, dekompiliavimas, šifravimas, perprogramavimas, perkėlimas, nukreipimas ir (ar) kitoks naudojimas be raštiško Portalo savininko leidimo ir (ar) nesilaikant Taisyklių yra intelektinės nuosavybės ir kitų teisių pažeidimas, baudžiamas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Šis apribojimas netaikomas Naudotojams jų Skelbimų atžvilgiu tiek, kiek tai susiję su konkrečiu Naudotojo Skelbimu ir, kai Naudotojo veiksmai nepagrįstai nekeičia bei nedaro žalos Portalo veikimui ir Portalo savininko teikiamoms paslaugoms.
 7. Naudotojas sutinka, kad Portalas turi teisę panaudoti Skelbimų informaciją Portalo reklamos tikslais. Naudotojas sutinka, kad jo Skelbimai ir kitas Naudotojo Portale pateikiamas turinys, įskaitant bet kokią intelektinę nuosavybę, taptų Portalo duomenų bazės dalimi, taip pat būtų Portalo savininko ir (ar) jo įgaliotų asmenų saugomi ir, įstatymų nustatytais būdais, naudojami neribotą laiką, išskyrus, jei šiose Taisyklėse nurodyta kitaip. Nei Portalo savininkas, nei jokia kita trečioji šalis, naudodama Skelbimus ir (ar) kitą Naudotojo publikuojamą turinį, nebus įpareigoti mokėti Naudotojui autorinio ar kitokio atlyginimo už tokio turinio panaudojimą.
 8. Naudodamasis Portalu ar Paslaugomis ir (ar) teikdamas, įvesdamas ar kitaip siųsdamas bet kokią informaciją ar duomenis į Portalą Naudotojas neatlygintinai, neribotam laikui ir neribotoje teritorijoje suteikia Portalo savininkui šias išimtines teises į tokius kūrinius, informaciją ir (ar) duomenis:
  1. teisę bet kokia forma ar būdu atgaminti, išleisti, viešai skelbti, padaryti viešai prieinamu ir platinti parduodant, nuomojant, teikiant panaudai ar kitaip perduodant nuosavybėn;
  2. teisę keisti ar adaptuoti, kurti išvestinius kūrinius iš Naudotojo pateiktos informacijos;
  3. bet kokiu būdu, tikslais ir forma neatlygintinai naudotis pateikta informacija;

Naudotojo teisės ir pareigos:

 1. Portalu gali naudotis tiek registruoti, tiek neregistruoti Naudotojai. Kai kurios Paslaugos yra prieinamos tik registruotiems Naudotojams. Naudoto registracija (toliau – Registracija) atliekama suvedant savo duomenis (toliau – Prisijungimo duomenys) į Portale esančią Registracijos formą arba prisijungiant kitais Portale nurodytais būdais (socialinių tinklų pagalba ir pan.). Registracijos instrukcijos pateikiamos Registracijos formoje.
 2. Kiekvienas Naudotojas įsipareigoja:
  1. pateikti teisingą savo el. pašto adresą, telefono numerį, kitą kontaktinę informaciją, jei ji yra reikalinga naudojimuisi Portalu ir (ar) Paslaugomis, įskaitant ir Registraciją Portale;
  2. nenaudoti Portalo ir (ar) Paslaugų neteisėtiems veiksmams ar sandoriams vykdyti arba sukčiavimui, taip pat neatlikti veiksmų, kurie galėtų pakenkti bet kuriems asmenims, jų turtui ar teisėtiems interesams;
  3. nenaudoti Portalo ir (ar) bet kokio jo turinio (Skelbimai, kita informacija), su Portalu ir (ar) Portalo savininku konkuruojančiai veiklai vykdyti bei plėtoti, įskaitant ir reklamą, kurioje minimi su Portalo savininku tiesiogiai ar netiesiogiai konkuruojantys tretieji asmenys arba tokių asmenų prekės ir (ar) paslaugos, taip pat nuorodos į tokius asmenis ir (ar) jų produktus. Portalo savininko konkurentais laikomi bet kokie asmenys, kurie kuria, rengia, valdo ar administruoja interneto svetaines, susijusias su darbo pasiūlymų skelbimais, taip pat su tokiais tiesioginiais konkurentais susiję asmenys. Portalo savivinkas turi teisę nurodyti Naudotojui savo konkurentus (įskaitant ir patį Naudotoją) ir tokie asmenys bus laikomi Portalo savininko konkurentais šios nuostatos prasme;
  4. pateikti objektyvią, teisingą, visapusišką ir išsamią informaciją apie savo pasiūlymus (t. y. teikiama informacija turi tinkamai apibūdinti darbo pasiūlymus, jų sąlygas ir pan.);
  5. užtikrinti, kad visa Naudotojo pateikiama informacija, įskaitant Skelbimus:
   1. nėra klaidinanti, įžeidžianti, apgaulinga ar neteisinga, taip pat neprieštarauja viešajai tvarkai ir gerai moralei;
   2. nepažeidžia teisės aktų reikalavimų (įskaitant darbuotojų teises, reklamą ar konkurenciją reglamentuojančius teisės aktus), taip pat trečiųjų asmenų turtinių ar asmeninių teisių;
   3. neturi savyje virusų ar kitokių kompiuterių programų, ar failų, kurie gali sutrikdyti normalų Portalo veikimą, padaryti žalą kitiems Naudotojams ar jų turtui, riboti Portalo savininko galimybę tinkamai teikti Paslaugas ir (ar) kitų asmenų galimybę pasinaudoti Portalu ir (ar) Paslaugomis;
  6. nerinkti, nekaupti, neperkelti į kitas laikmenas, nepadaryti viešai prieinamais, neskelbti bei neplatinti Portalo naudotojų duomenų ar duomenų apie bet kokius Portalo naudotojų veiksmus, įskaitant duomenis apie siūlomas ir (ar) ieškomas darbo vietas, su jomis susijusias sąlygas ir pan.;
  7. nekopijuoti Portalo turinio (nebent tai leidžia Taisyklės ir (ar) Portale siūlomos paslaugos/ produktai), nepašalinti autorių ar prekinių ženklų iš bet kokių Portalo turinio kopijų, Portalo turinio pagrindu nekurti elektroninės ar rankiniu būdu atkurtos duomenų bazės, netalpinti Portalo turinio kitose interneto svetainėse, taip pat nekeisti turinio iš Portalo parsisiųstame dokumente;
  8. nenaudoti jokių automatizuotų priemonių, įskaitant, bet neapsiribojant papildoma kompiuterine technika ir (ar) programine įranga, duomenų peržiūrai ir (ar) išsaugojimui, Skelbimų ir kitos Portale esančios informacijos sukūrimui, redagavimui, taip pat nenaudoti jokių priemonių, skirtų apdoroti Portalo turinį ir (ar) dizainą, ir (ar) Paslaugas (įskaitant ir Skelbimų talpinimą), juos kopijuoti, dekompiliuoti, šifruoti, perprogramuoti, perkelti, nukreipti kitaip nei leidžia standartiniai Portalo funkcionalumai, nebent su Naudotoju raštu iš anksto būtų suderinta kitokia Portalo ir (ar) Paslaugų naudojimo tvarka;
 3. Registruotas naudotojas taip pat įsipareigoja:
  1. pateikti teisingą ir išsamią informaciją apie save. Draudžiama atlikti Registraciją naudojantis svetimais duomenimis;
  2. saugoti Prisijungimo duomenis, jiems pasikeitus – laiku juos atnaujinti, neperduoti jų neįgaliotiems tretiesiems asmenims, nedelsiant informuoti Portalo savininką apie tokių duomenų praradimą. Naudotojas atsako už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus, jei jie buvo padaryti pasinaudojant Naudotojo Prisijungimo duomenimis ir visos iš to kylančios pasekmės tenka Naudotojui;
  3. nedelsiant pranešti Portalo savininkui apie galimą Prisijungimo duomenų neteisėtą atskleidimą ar neteisėtą naudojimą. Portalo savininkas stengsis užkirsti kelią tolesniam neteisėtam Prisijungimo duomenų naudojimui, tačiau ji neprisiima atsakomybės dėl Naudotojo ar trečiųjų asmenų patirtos žalos, nuostolių ar nepatogumų, atsiradusių dėl Prisijungimo duomenų atskleidimo, vagystės ar neteisėto naudojimosi jais;
 4. Naudotojas sutinka, kad Portale po Registracijos jo pateikti duomenys, kurie pažymėti kaip vieši, būtų prieinami kitiems Naudotojams ir, kad Portalo savininkas nėra atsakingas už tokių duomenų panaudojimą.
 5. Naudodamasis bet kuria Paslauga, Naudotojas patvirtina, kad jis/ji:
  1. yra veiksnus fizinis asmuo, turintis visus įgaliojimus ir teises teikti Skelbimus ir vykdyti su Skelbimais susijusius sandorius;
  2. tinkamai vykdys savo pareigas, nurodytas Taisyklėse;
  3. supranta ir sutinka, kad Naudotojui sutikus su šiomis Taisyklėmis, tarp Naudotojo ir Portalo savininko sukuriami tik tokie teisiniai santykiai, kuriuos tiesiogiai ir aiškiai numato šios Taisyklės;
  4. supranta ir sutinka, kad tuo atveju, jei Prisijungimo duomenys taps žinomi tretiesiems asmenims, tokie tretieji asmenys gali prisiimti įsipareigojimus, kurie taps privalomais Naudotojui, ir įsipareigoja tokius įsipareigojimus prisiimti ir tinkamai vykdyti, o Portalo savininkas neturi pareigos jokiu kitu būdu, išskyrus Prisijungimo duomenų patikrinimą, tikrinti Naudotojo tapatybės, taip pat kad Portalo savininkas nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Naudotojui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Naudotojas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius duomenis arba nepakeitė ir nepapildė duomenų jiems pasikeitus;
  5. supranta ir sutinka, kad Portalo savininkas tvarkytų ir valdytų Naudotojo asmens duomenis vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisės aktais bei Taisyklėmis;

Ieškantiems darbo:

 1. Registruodamasis Portale, taip pat naudodamasis Portalu su tikslu ieškoti darbo pasiūlymų ir (ar) pasiūlyti savo kandidatūrą darbdaviams, Jūs sutinkate, kad Jūsų pateikti, su darbo paieška susiję duomenys, bus matomi arba dalinai matomi registruotiems Portalo Naudotojams, ieškantiems darbuotojų.
 2. Jūs turite galimybę savo duomenis panaikinti arba padaryti juos neprieinamais darbdaviams, pasirinkdamas (-a) atitinkamą savo CV statusą. Jūs taip pat galite savo duomenis redaguoti, papildyti bei pašalinti bet kuriuo metu.
 3. Jūs prisiimate atsakomybę už pateiktą informaciją, kuri privalo atitikti tikrovę bei sutinkate atsakyti už žalą ir nuostolius, kurie gali kilti dėl melagingos informacijos pateikimo.
 4. Jūsų duomenys nebus skelbiami šalims, nesusijusioms su Portalo paslaugų teikimu.
 5. Siekiant darbdaviams teikti tik teisingą ir aiškią informaciją Jūsų duomenys, prieš pateikiant juos darbdaviams, gali būti patikrinti Portalo savininko atstovų.
 6. Portalo savininkas turi teisę kaupti, saugoti, redaguoti, tvarkyti bei perduoti darbdaviams pateiktus duomenis ir naudoti juos darbdavių poreikiams, susijusiems su darbuotojų paieška. Portalo savininkas turi teisę ištrinti neatitinkančius tikrovės ar netinkamai užpildytus duomenis, o taip pat ištrinti Jūsų CV dėl netinkamų Jūsų veiksmų darbdavių, sistemos ar susijusių su Paslaugų teikimu šalių atžvilgiu, dėl kurių minėtos šalys gali patirti turtinę ar neturtinę žalą.
 7. Portalo savininkas neatsako už žalą, kuri galėtų atsirasti dėl Portale registruotų ir darbuotojų ieškančių įmonių siūlymų, pažadų ar kitų, su įdarbinimu susijusių veiksmų.
 8. Portalo savininkas neįsipareigoja Jūsų įdarbinti, darbo pasiūlymus portale teikia trečiosios šalys, t. y. Portalo paslaugomis besinaudojantys darbdaviai.

Taisyklių taikymas ir aiškinimas:

 1. Registruodamasis Portale, taip pat naudodamasis Portalu su tikslu teikti darbo pasiūlymų ir (ar) pasiūlyti darbą, Jūs kaip darbdavys ar jo atstovas patvirtinate, kad turite įgaliojimus atstovauti įmonę ir sutikti su šiomis Taisyklėmis, o Jūsų registracijos formoje pateikti duomenys apie įmonę yra teisingi, tikslūs ir išsamūs.
 2. Užregistruota įmonė tampa savo Prisijungimo duomenų valdytoja. Įmonė pati užtikrina savo Prisijungimo duomenų saugumą ir visiškai atsako už asmenų, prisijungusių jos vardu, atliktus veiksmus.
 3. Skelbimus privalote talpinti Taisyklėse ir (ar) Skelbimo talpinimo formoje ir (ar) kitur Portale nustatyta tvarka. Talpindamas Skelbimą, prisiimate visą atsakomybę už jo turinio atitikimą Taisyklių sąlygoms ir Lietuvos Respublikos teisės aktams. Skelbime pateikdamas duomenis patvirtinate ir garantuojate, kad pateikta informacija yra tikra, tiksli ir išsami.
 4. Talpindamas Skelbimą, taip pat jį redaguodamas, atnaujindamas ar pan., privalote juos skelbti jų turinį atitinkančiose teminėse srityse, skelbiamame Skelbime teksto nerašyti didžiosiomis raidėmis, neskelbti beprasmių Skelbimų ar Skelbimų su beprasmėmis simbolių ir (ar) žodžių sekomis.
 5. Talpinant skelbimus ar naudodamiesi Portalo duomenų baze, kandidatams privalote suteikti teisingą informaciją apie siūlomą darbą, įskaitant informaciją apie pačios įmonės veiklą, pozicijos darbo turinį, reikalavimus keliamus kandidatams, siūlymus kandidatams, kontaktinę informaciją.
 6. Lygių galimybių įstatymas darbo skelbimuose draudžia teikti pirmenybę kandidatams ar juos diskriminuoti įvairiais Lygių galimybių įstatyme nurodytais diskriminacijos pagrindais (lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos), todėl Jūs įsipareigojate talpinti tik šio įstatymo nepažeidžiančius Skelbimus.
 7. Portale draudžiama publikuoti Skelbimus, prieštaraujančius Lietuvos Respublikos įstatymams, o taip pat erotinio pobūdžio ar kitaip prieštaraujančius nusistovėjusioms moralinėms normoms darbo skelbimus.
 8. Vienai siūlomai darbo vietai galima publikuoti tik vieną Skelbimą. Skelbiant du ar daugiau tarpusavyje panašius Skelbimus, iš jų aprašymų turi aiškiai matytis, kuo siūlomos darbo pozicijos skiriasi viena nuo kitos. Draudžiama vieną Skelbimą naudoti 2 (dviem) ar daugiau skirtingų pareigybių darbuotojams ieškoti. Draudžiama keisti pareigas Skelbimo galiojimo metu. Pareigų pavadinimo korekcijos leidžiamos tik tokios, kai po korekcijų iš esmės nepasikeičia ieškomo darbuotojo pareigos. Pratęsiant negaliojantį (paskelbtą seniau nei prieš 30 d.) Skelbimą, pareigų pavadinimo keitimas nėra apribojamas.
 9. Jei tai pačiai pozicijai ieškomi darbuotojai skirtinguose miestuose, kiekvienam miestui pasiūlymus reikia publikuoti atskiruose Skelbimuose. Skelbime nurodomas tik tas miestas, kuriame yra darbo vieta.
 10. Įvedant Skelbimą, kontaktinį el. pašto adresą privalote nurodyti tik tam skirtame laukelyje. Draudžiama Skelbime nurodyti bet kokį kitą kandidatavimo būdą nei kandidatavimas per Portalo sistemą. Draudžiama nurodyti kontaktinius duomenis tam neskirtuose laukeliuose. Kandidatavimai vyksta spaudžiant mygtuką „Aplikuoti“, esantį kiekvieno skelbimo apačioje.
 11. Portalą galite naudoti tik darbuotojų paieškos savo įmonei ar jos filialui tikslais. Gautus kandidatų asmens duomenis privalote naudoti nepažeisdami Lietuvos Respublikos įstatymų, išskirtinai tik kandidatų įdarbinimo tikslais. Draudžiama be atskiro Portalo savininko leidimo Portale gautą informaciją apie kandidatus suteikti tretiesiems asmenims, jei to nereikalauja įstatymai.
 12. Jūs įsipareigojate atlyginti žalą, kurią dėl Jūsų kaltės patirtų Portalo savininkas ar Naudotojai.

Portalo savininko teisės ir pareigos:

 1. Portalo savininkas turi teisę bet kada savo nuožiūra pašalinti iš Portalo Naudotojo Skelbimus ar bet kokią kitą Naudotojo pateiktą informaciją, ar padaryti Skelbimus (informaciją) nematomus, taip pat panaikinti Naudotojo registraciją, blokuoti, koreguoti ar redaguoti Naudotojo Skelbimus ir informaciją duomenis, apriboti arba nutraukti Naudotojo teisę ar galimybę naudotis Portalu, jei, Portalo savininko nuomone, Naudotojas:
  1. pažeidžia šias Taisykles ar nesilaiko savo įsipareigojimų, numatytų šiose Taisyklėse, taip pat teisės aktuose;
  2. pateikė neteisingą, netikslią, ne visą ir (ar) klaidinančią informaciją, registruodamasis ar naudodamasis Portalu ir (ar) Paslaugomis;
  3. tyčia ir sąmoningai skleidžia apgaulingą ar neteisingą informaciją Portale, įžeidinėja kitus asmenis ar kitaip, Portalo savininko nuomone, netinkamai elgiasi;
  4. Portalo savininko nuomone, to reikalauja atliekami techninės priežiūros ir (ar) Portalo atnaujinimo darbai;
  5. to pareikalauja kompetentingos valdžios institucijos arba tai yra reikalinga Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų numatytais atvejais;
  6. Portalo savininkas įtaria, kad Naudotojas, naudodamasis paslaugomis, sukėlė ar gali sukelti grėsmę kitų Naudotojų saugumui;
  7. Naudotojas, naudodamasis Paslaugomis ir (ar) Portalu, daro žalą Portalo savininkui, įskaitant, bet neapsiribojant, Portalo savininko geram vardui ir (ar) reputacijai arba tai yra reikalinga, siekiant apginti Portalo savininko ar trečiųjų asmenų teises ir teisėtus interesus;
  8. Portalo savininko nuomone, Naudotojas registraciją atlieka ir (ar) Portalu naudojasi ir (ar) gali panaudoti su Portalu ir (ar) Portalo savininko veikla tiesiogiai ar netiesiogiai konkuruojančiai veiklai vykdyti;
  9. Kitais Taisyklėse nurodytais atvejais;
 2. Portalo savininkas turi teisę bet kada stebėti Naudotojo veiksmus Portale, įskaitant Naudotojo Skelbimų stebėjimą. Tačiau ši teisė nereiškia Portalo savininko pareigos tikrinti ir (ar) šalinti trečiųjų asmenų Skelbimus ar kitą informaciją. Naudodamas teisėtas priemones, Portalo savininkas turi teisę tirti bet kokius Taisyklių pažeidimus. Apie sankcijas, pritaikytas už Taisyklių pažeidimą, Naudotojas informuojamas Naudotojo nurodytu el. paštu Portalo savininko teisė taikyti sankcijas neatleidžia Naudotojo nuo atsakomybės už pateikiamos informacijos atitikimą tikrovei bei teisės aktams. Taisyklių pažeidimo atveju, papildomos užsakytos Paslaugos yra anuliuojamos ir pinigai nėra grąžinami.
 3. Portalo savininkas turi teisę bet kada savo nuožiūra keisti Portalą ir (ar) Paslaugas (jų dalis), pakeisti ar pertvarkyti Skelbimus tam, kad Portalu būtų patogiau naudotis, keisti Portalo funkcijas ir bet kokią kitą informaciją, taip pat ir Naudotojo pateiktą informaciją. Portalo savininkas nebus laikomas atsakingas už jokius tokiais ir kitais panašiais veiksmais sukeltus neigiamus padarinius Naudotojui.
 4. Naudotojui patalpinus Skelbimą, taip pat įvedus duomenis, tačiau nepatalpinus Skelbimo (pavyzdžiui, pradėjus Skelbimo įdėjimo veiksmus, bet jų neužbaigus ar pan.), Portalo savininkas turi teisę elektroniniu paštu siųsti informacinius pranešimus, susijusius su Naudotojo Skelbimu ir (ar) veiksmais (pavyzdžiui, informaciją apie užklausas dėl Skelbimo, susidomėjimo skelbimu statistiką, peržiūras, priminimą, kad Skelbimo įdėjimas yra nebaigtas ar panašaus pobūdžio informaciją, susijusią išimtinai su Naudotojo pateiktu Skelbimu). Pranešimai Naudotojui yra siunčiami visą Skelbimo galiojimo laikotarpį, Portalo savininko nustatytu periodiškumu.
 5. Portalo savininkas turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo nutraukti Portalo veiklą.
 6. Portalo savininkas turi teisę Portale, taip pat ir greta Naudotojo Skelbimo ar kartu su juo, skelbti bet kokią savo ar trečiųjų asmenų, įskaitant ir asmenų, konkuruojančių su Naudotoju, informaciją ir (ar) Skelbimus.
 7. Portalo savininkas gali be atskiro pranešimo Naudotojui pasitelkti trečiuosius asmenis bet kokiems veiksmams, susijusiems su šiomis Taisyklėmis, atlikti, taip pat tretiesiems asmenims perleisti savo teises bei pareigas, kylančias iš šių Taisyklių ar dalį jų, įskaitant, bet neapsiribojant Portalo, Portalo duomenų bazių ir (ar) bet kokių Portalo dalių ir (ar) su Portalu susijusių Paslaugų perleidimu.

Asmens duomenys:

 1. Portalo savininkas turi teisę tvarkyti ir valdyti registracijos metu ar vėliau, naudojantis Portalu, Naudotojo – fizinio asmens pateiktus ar Portalo savininko kitais būdais surinktus asmens duomenis (toliau – Asmens duomenys), vadovaudamasis šiose Taisyklėse nustatyta tvarka ir jose nurodytais tikslais. Portalo savininkas užtikrina duomenų subjektų teises pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą ir kitus asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančius norminius teisės aktus.
 2. Asmens duomenys tvarkomi siekiant tinkamai suteikti paslaugas Naudotojams (patalpinti Skelbimus, suteikti informaciją apie atitinkamo turto pardavimą, užsakyti tam tikrą paslaugą ir pan.). Naudotojo duomenys taip pat yra tvarkomi jo registravimo bei Skelbimų duomenų bazės administravimo internetinės svetainės sistemoje bei tiesioginės rinkodaros vykdymo tikslais. Portalo savininkas rinks ir saugos Asmens duomenis elektroniniu būdu ir, esant poreikiui, pateiks tokių Asmens duomenų išrašus kitomis formomis.
 3. Naudotojas Portale pagal poreikį pateikia savo vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą. Šie asmens duomenis gaunami tiesiogiai iš Naudotojo.
 4. Pateikdamas Asmens duomenis Naudotojas:
  1. suteikia teisę Portalo savininkui valdyti ir tvarkyti Naudotojo Asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta šiose Taisyklėse. Naudotojas turi teisę atšaukti savo leidimą Portalo savininkui valdyti ir tvarkyti Naudotojo Asmens duomenis bet kuriuo metu, taip pat reikalauti nutraukti tvarkyti ir valdyti jo Asmens duomenis, panaikinti Asmens duomenis bei panaikinti paskyrą. Sutikimas valdyti ir tvarkyti Naudotojo Asmens duomenis negalioja atgal į praeitį;
  2. pareiškia, kad jis/ ji pateikia savo asmens duomenis patalpinimui Portale laisva valia ir sutinka, kad jo/ jos pateikti duomenys būtų saugomi ir tvarkomi elektroniniu būdu Portalo duomenų bazėje 2 (dvejus) metus nuo jo/jos paskutinio prisijungimo prie sistemos ir suėjus šiam terminui, sunaikinami Portalo savininko įgalioto asmens;
  3. sutinka ir pripažįsta, kad pateikia savo kontaktinius duomenis (tel. numerį, el. pašto adresą ir kt.) bei duomenis apie save Portale tam, kad tretieji asmenys galėtų prie šių duomenų prieiti, juos peržiūrėti ir kopijuoti (kai duomenys pateikiami Skelbimuose kaip kontaktiniai).
 5. Portalo savininkas, tvarkydamas Asmens duomenis:
  1. naudos Asmens duomenis Paslaugų teikimui, vystymui ir personalizavimui, taip pat pasiūlymų apie Paslaugas, Portalo funkcionalumo patobulinimus pateikimui, tiesioginės rinkodaros pasiūlymų pateikimui;
  2. neteiks Asmens duomenų tretiesiems asmenims ir nepaviešins jų, išskyrus atvejus, nurodytus Taisyklėse, arba teisės aktų nustatytais atvejais;
  3. turės teisę perduoti Asmens duomenis asmenims, administruojantiems Naudotojo įsiskolinimus (pvz. skolų išieškojimo kompanijoms), taip pat teikti Asmens duomenis tretiesiems asmenims, kurie užsiima skolininkų informacijos rinkimu ir skelbimu, kurie savo ruožtu įgyja teisę tokius Asmens duomenis valdyti ir tvarkyti bei skelbti viešai;
 6. Portalo savininkas tiesioginės rinkodaros tikslais tvarko Naudotojo asmens duomenis: vardas, el. pašto adresas, telefono numeris.
 7. Naudotojo duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais tvarkomi laikantis tokių taisyklių:
  1. Naudotojo asmens duomenys tiesioginei rinkodarai yra renkami ir naudojami tik gavus Naudotojo sutikimą.
  2. tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkomi Naudotojo duomenys Portalo duomenų bazėje yra saugomi ne ilgiau kaip 2 (du) metus nuo paskutinio Naudotojo prisijungimo prie paskyros dienos;
  3. Portalo savininkas gali derinti turimą informaciją apie Naudotoją su trečiųjų asmenų turima informacija tam, kad galėtų pateikti Naudotojui įdomius pasiūlymus, o taip pat pasiūlyti naujas Paslaugas, kurios gali būti aktualios Naudotojui.
 8. Suteikdamas teisę tvarkyti duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais Naudotojas taip pat suteikia leidimą susisiekti su juo telefonu, SMS žinutėmis, elektroniniu paštu, naujienlaiškiais su tiesioginės rinkodaros pasiūlymais.
 9. Portalo savininkas, gavęs iš Naudotojų kontaktinius asmens duomenis (vardą, pavardę, el. pašto adresą), šiuos duomenis naudos be atskiro Naudotojo sutikimo naudos tik savo paties panašių prekių ar paslaugų rinkodarai. Naudotojas gavęs tokį Portalo savininko pranešimą, gali nesutikti su jo duomenų tolimesniu naudojimu.
 10. Naudotojas gali nesutikti dėl tiesioginės rinkodaros pasiūlymų ir jų atsisakyti tokiais būdais: paspaudęs atitinkamą nuorodą naujienlaiškyje ar el. pašto pranešime, informavęs apie nesutikimą Portalo savininką el. laišku info@vairai.lt. Portalo savininkas pasistengs kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nutraukti Naudotojo duomenų tvarkymą tiesioginės rinkodaros tikslu.
 11. Jei Naudotojas duomenis apie save pateikia socialinio tinklo ar kitos interneto tarnybos pagalba („Facebook“ ir pan.), jis duoda sutikimą šiose interneto tarnybose ir socialiniuose tinkluose pateiktu kontaktiniu telefonu ir el. paštu jam teikti Portalo savininko pasiūlymus. Pasiūlymų jis gali atsisakyti Taisyklių nustatyta tvarka.
 12. Naudotojui registruojantis sistemoje ir prisijungiant prie jos, sistema registruos Naudotojo kompiuterio IP adresą ir prisijungimo prie sistemos datą ir laiką.
 13. Naudotojas, pateikęs Portalo savininkui asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinęs savo asmens tapatybę, turi teisę susipažinti su savo Asmens duomenimis ir tuo, kaip jie yra tvarkomi; reikalauti sunaikinti savo Asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų; nesutikti, kad toliau būtų tvarkomi jo Asmens duomenys.
 14. Naudotojas prašymus dėl naudotojo Asmens duomenų, privalo pateikti raštu (įskaitant pranešimą el. paštu, nurodytu Portalo kontaktuose). Atsakymus į tokius Naudotojo paklausimus Portalo savininkas stengsis pateikti kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 30 (dienų) nuo paklausimo ir visų reikalingų dokumentų iš Naudotojo gavimo dienos. Atsakymas pateikiamas Naudotojui priimtina forma. Atsakymas Naudotojui nemokamai pateikiamas 1 (vieną) kartą per kalendorinius metus.
 15. Portalo savininkas neteiks Asmens duomenų, jei Naudotojas nepatvirtina savo tapatybės, prašo duomenų apie kitą asmenį, taip pat kitais įstatymų numatytais atvejais ribojančiais duomenų atskleidimą Naudotojui.

Informacijos apsaugos priemonės:

 1. Naudotojo Asmens duomenų tvarkymui bei apsaugai nuo nesankcionuoto įsilaužimo ar neteisėto duomenų sunaikinimo, taikomos būtinos organizacinės ir techninės priemonės. Tačiau, atsižvelgiant į tai, kad Naudotojo informacija yra siunčiama interneto ryšiu, Portalo savininkas negali garantuoti ir negarantuoja jokios Naudotojo perduodamos informacijos, įskaitant ir asmeninius duomenis, visiško saugumo.
 2. Portalo savininkas primena, jog Jūs pats atsakote visų Prisijungimo duomenų slaptumą ir prašo Jus būti atsargiam juos naudojant ar atskleidžiant. Portalo savininkas Jums rekomenduoja visiškai atsijungti nuo naršyklės baigus darbą, ypač tais atvejais, kai naudojatės viešai prieinamu kompiuteriu (pavyzdžiui, interneto kavinėje, bibliotekoje).
 3. Portalo savininkas Asmens duomenis saugo tiek kiek reikalinga Taisyklių ir nurodytiems tikslams įgyvendinti. Naudotojo duomenys, įskaitant ir duomenis surinktus, tiesioginės rinkodaros tikslu yra saugomi ne ilgiau kaip 2 (du) metus nuo jo prisijungimo prie paskyros dienos arba nuo Naudotojo paskyros panaikinimo. Susirašinėjimas su Naudotoju saugomas ne ilgiau kaip 1 (vienerius) metus nuo paskutinio susirašinėjimo datos. Naudotojui atnaujinus duomenis (pavyzdžiui Naudotojui savo paskyroje patikslinus, pakeitus informaciją ar pan.) yra saugoma tik aktuali Naudotojo informacija.

Slapukai ir jų naudojimas:

 1. Portalo savininkas renka informaciją apie asmenį naudodamasis slapukais (angl. cookies) ir (ar) tinklalapio indikatoriais (angl. web beacons). Slapukai yra maži failai, kurie laikinai įrašomi į Jūsų įrenginio standųjį diską ir leidžia atpažinti Jus per kitus vizitus Portale išsaugoti asmens naršymo istoriją, parinktis, pritaikyti turinį. Slapukai – įprasta naršymo tinklalapiuose praktika, kuri palengvina naudojimąsi tinklalapiu.
 2. Slapukais gaunamą informaciją Portalo savininkas naudoja tokiais tikslais: nustatyti registruotus Naudotojus, siekiant atverti jų užsakytą turinį ar Paslaugas bei išvengti pakartotinės registracijos nuolatiniams Portalo naudotojams; Naudotojų vartojimo įpročių stebėsenai, siekiant pateikti būtent Naudotojui aktualų turinį ir tobulinti portalą pagal Naudotojo pageidavimus; Paslaugų plėtrai bei tiksliniam rinkodaros orientavimui.
 3. Slapukais taip pat gali būti renkama: naudotojo IP adresas, naršyklės tipas, demografiniai duomenys ir, jei naudotojas atvyko į Portalą iš trečiosios šalies tinklalapio – puslapio URL nuoroda. Portalo savininkas gali, nepažeisdamas teisės aktų, apjungti informaciją, gautą naudojant slapukus, su informacija, gauta apie asmenį kitomis priemonėmis, pvz., informacija apie naudojimąsi paslaugomis.
 4. Portale taip pat gali būti naudojami GIF failų (angl. clear gif) ir „action tags“ technologijos. Jos leidžia Portalo savininkui sužinoti, kuris asmuo naršydamas Portale spustelėjo puslapio elementą (tokį kaip nuoroda, paveikslėlis ar pan.). Duomenys, kuriuos pateikia tinklalapio indikatoriai, yra anoniminiai ir nesusiję su asmenine informacija.
 5. Slapukus gali įrašyti ir Portale reklaminius skelbimus rodanti sistema, kad parodytų reklaminius skelbimus, įdomius konkrečiam naudotojui. Šie slapukai padeda užtikrinti, kad tam tikras reklamas naudotojas matytų nustatytą kartų skaičių bei padeda matuoti reklaminės kampanijos efektyvumą.
 6. Portale gali būti naudojami tokie slapukai: techniniai slapukai –būtini Portalo veikimui; funkciniai slapukai – nėra būtini Portale, tačiau pagerina navigacijos kokybę ir vartotojų patirtį; analitiniai slapukai – naudojami Portalo lankytojų navigacijos metodų statistinei analizei parengti, šių slapukų surinkti duomenys naudojami anonimiškai; tiksliniai arba reklaminiai slapukai – naudojami norint parodyti Paslaugas, kurios galėtų dominti Naudotoją; trečiųjų šalių slapukai – leidžia Naudotojui matyti reklaminius skydelius su peržiūrėtomis prekėmis arba kitais aktualiais pasiūlymais. Portalo savininkas nekontroliuoja šių slapukų, juos visiškai kontroliuoja tretieji asmenys; socialinių tinklų slapukai – būtini norint savo socialinio profilio paskyroje naudoti Portalo informaciją.
 7. Naudotojas sutikimą dėl slapukų naudojimo duoda: (i) neištrindamas jų ir (ar) nepakeisdamas savo naršyklėje (jei naudotojo naršyklė priima slapukus), (ii) Portale pateiktoje nuorodoje (juostelėje) apie slapukus paspaudęs „sutinku“ žymą, (iii) išreikšdamas sutikimą registracijos Portale metu. Sutikimas dėl slapukų naudojimo galioja 1 (vienerius) metus.
 8. Naudotojas gali bet kuriuo metu atšaukti mums duotą leidimą naudoti slapukus paspausdamas  naudodamasis naršyklės nustatymais (ištrinant slapukus, pasirinkdamas anoniminį naršymą ar pan.) ar pakeičiant savo paskyros Portale nustatymus. Norint pašalinti slapukus iš mobiliojo telefono ar kito mobiliojo prietaiso, būtina sekti mobiliojo prietaiso arba mobiliojo prietaiso programinės įrangos naudojimo instrukciją. Išsamesnė nepriklausoma informacija apie slapukus, jų naudojimą, atsisakymo galimybes taip pat yra pateikta adresu AllAboutCookies.org arba google.com/privacy_ads.html.
 9. Kai kuriais atvejais slapukų išjungimas, nesutikimas su slapukais ar jų ištrynimas gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų Portalo funkcijų veikimą, blokuoti prieigą prie Portalo (jo dalių).
 10. Tretieji asmenys slapukų pagalba reklamos tikslais gali rinkti anoniminę ir asmeninę naudotojo informaciją, taip pat naudoti tiek sesijos slapukus, tiek ir nuolatinius slapukus. Detaliau apie trečiųjų asmenų slapukus naudotojas sužinos susipažinęs su konkretaus trečiojo asmens privatumo politika. Portalo savininkas nekontroliuoja trečiųjų asmenų veiklos ir neatsako už trečiųjų asmenų informacijos tikslumą, atnaujinimą, išsamumą, atitikimą teisės aktams. Naudotojas savarankiškai privalo pasidomėti trečiųjų asmenų naudojamais slapukais ir jų renkama informacija. Naudotojas gali pašalinti trečiųjų asmenų slapukus pagal trečiųjų asmenų nurodytas instrukcijas.

Atsakomybės ribojimas:

 1. Naudotojas sutinka, kad Portalo savininkas nėra ir nebus atsakingas už:
  1. Portalo ir (ar) Paslaugų veikimo sutrikimus, kilusius ne dėl Portalo savininko kaltės ir todėl neatsako už Naudotojo ir trečiųjų asmenų patirtus nuostolius ar žalą;
  2. jokią žalą ir (ar) nuostolius, kuriuos gali patirti Naudotojas naudodamasis Portalu ir (ar) Paslaugomis bei siųsdamas, publikuodamas ir bet kuriais kitais būdais perduodamas ar padarydamas viešai prieinamą bet kokią informaciją;
  3. dėl trečiųjų asmenų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, internetinio, mobiliojo ryšio tiekėjų, elektroninio pašto paslaugos tiekėjo, kaltės Naudotojui nesuteiktas ar laiku nesuteiktas Paslaugas.
  4. Portale esančių Skelbimų ir kitos informacijos neteisėtumą, neatitikimą, netikslumą ar klaidingumą (išskyrus tą informaciją, kurią pateikia pats Portalo savininkas) ir dėl to kilusias neigiamas pasekmes Naudotojui ar tretiesiems asmenimis.
 2. Portalo savininkas atsako tik už informacijos, pateiktos Skelbime, techninį patalpinimą į Portalą, jei Skelbimas atitinka visus Taisyklių reikalavimus ir Portalo duomenų bazės techninį palaikymą.
 3. Naudotojas supranta ir sutinka su tuo, kad Portalas ir (ar) Paslaugos yra pateikiamos be jokių papildomų Portalo savininko patvirtinimų ar garantijų, kad Portalas veiks ir Paslaugos bus teikiamos tinkamai ir laiku, be sutrikimų, kokybiškai, numatytos apimties arba kad tai nesukels jokių neigiamų pasekmių Naudotojui ir tretiesiems asmenims.
 4. Naudotojas prisiima visą atsakomybę dėl bet kokio pobūdžio žalos ar nuostolių atlyginimo, kurie jam ar tretiesiems asmenims gali atsirasti bet kokiu būdu Naudotojui naudojantis Portalu ar Paslaugomis, ar jose esančia informacija.
 5. Naudotojas įsipareigoja užtikrinti, kad Portalo savininkui nekiltų jokia teisinė atsakomybė, pareiga apmokėti, atlyginti ar kitaip kompensuoti kokius nors nuostolius, žalą ar kitokias išlaidas, atsiradusias dėl to, kad Naudotojas naudojosi Portalu ir (ar) Paslaugomis.
 6. Portalo savininkas neatsako už galimus padarinius, sukeltus nenugalimų jėgų (force majeure) įtakos, kurių negalėjo niekaip paveikti ar numatyti.

Taisyklių keitimas:

 1. Portalo savininkas turi teisę vienašališkai pakeisti Taisykles. Portalo savininkas praneš Naudotojui apie Taisyklių pakeitimus, paskelbdamas apie tai Portale. Taisyklių pakeitimai įsigalios nuo jų paskelbimo Portale.
 2. Naudodamasis Paslaugomis ar Portalu po to, kai įsigalioja Taisyklių pakeitimai, Naudotojas patvirtina, kad jis susipažino su tokiais pakeitimais ir visiškai su jais sutinka.
 3. Iki Taisyklių pakeitimo užsakytos Paslaugos teikiamos tokia tvarka ir terminais kaip buvo nustatyta tuo metu galiojusiose Taisyklėse.

Baigiamosios nuostatos:

 1. Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
 2. Visi tarp Portalo savininko ir naudotojo kilę nesutarimai dėl šių Taisyklių vykdymo yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu toks ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teismuose. Ginčai, kilę tarp Portalo savininko ir Naudotojų, sprendžiami Portalo savininko buveinės vietos teisme.
 3. Naudotojas– vartotojas prašymą ir (ar) skundą dėl Portalo veiklos ir paslaugų pirmiausia raštu privalo pateikti Portalo savininkui ir nurodyti savo reikalavimus. Tokius raštus prašome siųsti adresu info@vairai.lt. Nesutikdamas su Portalo savininko atsakymu, Naudotojas gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą, interneto svetainė www.vvtat.lt, ar užpildyti prašymo formą Elektroninėje vartotojų ginčų sprendimo platformoje, adresu ec.europa.eu/odr/. Teisminiai ginčai yra nagrinėjami teisės aktų nustatyta tvarka.
 4. Taisyklės įsigalios nuo to momento, kai Naudotojas patvirtins, kad sutinka su jomis, ir galios visą santykių tarp Naudotojo ir Portalo savininko laiką.